Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

5732 f450
Reposted fromkarahippie karahippie viainerte inerte
Reposted fromshakeme shakeme viadiedrunk diedrunk
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viathebelljar thebelljar

March 21 2019

7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaxmonroex xmonroex
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viatavorite tavorite
8371 fbe6 500
Reposted fromnoticeable noticeable viadojenka dojenka
6750 3bab 500
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaszydera szydera
7894 0f59 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
6225 32c0
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
2356 ff3e
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaszydera szydera
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viaszydera szydera
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viathebelljar thebelljar
2037 5c4e 500
Reposted fromAstalka Astalka viatoffifee toffifee
1369 5b9e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl